ความหมายของสี

posted on 07 Dec 2008 22:40 by deism-group

สีดำ (Black) เป็นสัญลักษณ์ของความตายและยมโลกมาตั้งแต่ก่อนยุคของคริสตศาสนา
พวกนอกรีตสังเวยสัตว์สีดำเป็นเครื่องบวงสรวงบรรดาเทพเจ้าในยมโลก
ในสัญลักษณ์ศาสน าคริสต์สีดำเป็นสีของเจ้าชายแห่งความมืดหรือซาตาน

ในยุคกลางสีดำมีความสัมพันธ์กับศาสตร์ของพวกแม่มด ซึ่งเรียกกันว่า “ศาสตร์แห่งความดำมืด” (Black art)
โดยทั่วไปสีดำใช้เป็นสัญลักษณ์ของความโศกเศร้า ความเจ็บป่วยและความตาย

ส่วนสีดำและสีขาวเมื่ออยู่ด้วยกันเป็นสัญลักษณ์ของความถ่อมตน และความบริสุทธิ์แห่งชีวิต
ด้วยเหตุนี้สีดำหรือสีขาว-ดำจึงใช้เป็นสีเสื้อผ้าของบาดหลวงบางนิกาย อาทิ นิกายออกุสติเนียน (Augustinian Order)
นิกายเบเนดิคทีน (Benedictine Order) และนิกายโดมินิกัน
และเนื่องจากสีดำเป็นสีของความเศร้าโศก จึงเป็นสีที่ใช้ในพิธีสวดมนต์ในวัน Good Friday
อันเป็นวันตรึงกางเขนพระคริสต์ด้วย

สีน้ำเงิน (Blue) เป็นสีของท้องฟ้าจึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์และความรักแห่งสรวงสวรรค์
นอกจากนี้สีน้ำเงินยังใช้เป็นสีแห่งสัจธรรมด้วย เพราะเป็นสีที่ปรากฏบนท้องฟ้าเมื่อเมฆหมอกหมดไป
ภาพพระคริสต์ระหว่างที่ทรงปฏิบัติภารกิจในโลกมนุษย์ทรงเสื้อคลุมสีน้ำเงิน
เช่นเดียวกับภาพพระนางมารีย์ขณะกำลังอุ้มหรือเฝ้าพระกุมาร

ทางศาสนจักรถือว่าสีน้ำเงินเป็นสีประจำตัวพระนางมารีย์
จึงใช้สีนี้ในวันสำคัญทางศาสนาที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตของพระนาง

สีน้ำตาล (Brown) เป็นสีของความตายแห่งจิตวิญญาณและความเสื่อมทรามรวมทั้งการสละโลก
ด้วยเหตุนี้นิกายฟรานซิสกัน และนิกายคาปูชิน (Capuchin Order) จึงใช้สีน้ำตาลเป็นสีเครื่องแต่งกาย

สีเทา (Gray) เป็นสีของเถ้าถ่านซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความเศร้าโศกและความถ่อมตน
เป็นสีที่บางครั้งใช้ในระหว่างฤดูถือบวช และเนื่องจากสีนี้เป็นสัญลักษณ์ของความตายทางเนื้อหนัง
และความเป็นอมตะแห่งจิตวิญญาณ บางครั้งศิลปินจึงเขียนภาพพระคริสต์ทรงฉลองพระองค์สีเทา
ในวันตัดสินโลก สีเทาเป็นสีของนิกายวอลลอมโบรเซียน (Vollombrosian Order) และนิกายเบเนดิคทีน

สีเขียว (Green) เป็นสีของพฤกษชาติและฤดูใบไม้ผลิ จึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะที่ฤดูใบไม้ผลิมีต่อฤดูหนาว
ซึ่งก็คือชัยชนะของชีวิตที่มีต่อความตายนั่นเอง และเนื่องจากสีเขียวเป็นสีผสมระหว่างสีเหลืองและสีน้ำเงิน
จึงใช้เป็นเครื่องหมายของค วามเมตตา และการเกิดใหม่ของวิญญาณ

พวกนอกรีตใช้สีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของน้ำที่ใช้ในพิธีรับสามชิกใหม่เข้าสู่ลัทธิของตน
สีเขียวจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของของการชักนำจิตวิญญาณเข้าสู่ศาสนา
ด้วยเหตุนี้นักบุญจอห์นผู้บันทึกพระคริสตประวัติจึงสวมเสื้อคลุมสีเขียวในบางรูป

สีเขียวเป็นสีที่ใช้ในเทศการเอพิฟานี (Epiphany)25
ซึ่งทางคริสตจักรจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการมาเยือนของพวกมาจิ
เพราะในวาระนี้พระคริสต์ทรงปรากฏพระองค์ต่อพวกนอกศาสนาเป็นครั้งแรก

สีม่วงแดง (Purple) เป็นสีที่ใช้กับกษัตริย์และแสดงให้เห็นถึงอำนาจของจักรพรรดิ์ ด้วยเหตุนี้ในบางครั้ง
จึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า นอกจากนี้สีม่วงแดงยังเป็นสีของความโศกเศร้าและความสำนึกบาป
เป็นสีที่ใช้ในเทศกาลรำลึกถึงการเสด็จลงมาประสูติในโลกมนุษย์ของพระคริสต์ และฤดูถือบวช

สีแดง (Red) เป็นสีของโลหิตซึ่งมีความสัมพันธ์กับอารมณ์จึงเป็นสัญลักษณ์ของทั้งความรักและความเกลียดชัง
ในหมู่ชาวโรมันถือว่าสีแดงเป็นสีของพลังที่ยิ่งใหญ่

คตินี้เหมือนกับของทางคริสต์ซึ่งใช้สีแดงเป็นสีเครื่องแต่งกายของพระคาร์ดินัล
รูปนักบุญจอห์นผู้บันทึกพระคริสตประวัติมักอยู่ในเครื่องแต่งกายสีแดงเพื่อแสดงว่าท่านเป็นผู้รักการปฏิบัติ
ตามคตินิยมของคริสตจักรสีแดงเป็นสีที่ใช้กับบรรดานักบุญผู้ยอมรับทัณฑ์ทรมาน
เพราะท่านเหล่านี้ยอมรับความทรมานจากการประหัตประหารของพวกนอกรีตยิ่งกว่าละทิ้งศรัทธาในองค์พระคริสต์
และเนื่องจากสีแดงเป็นสีของไฟจึงใช้ในเทศกาลเพนตีคอสต์ด้วย

สีม่วงคราม (Violet) เป็นสัญลักษณ์ของความรักและสัจธรรมหรือความทุกขเวทนาและความเจ็บปวด
จึงใช้เป็นสีเครื่องแต่งกายของผู้สำนึกบาปอาทิ นางมารีย์ แมกดาลีน
และบางครั้งใช้เป็นสีเสื้อผ้าของพระนางมารีย์ผู้พิสุทธิ์หลังการตรึงกางเขนพระคริสต์ ด้วย

สีขาว (Write) เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์แห่งจิตวิญญาณ
และความศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิต พระคริสตธรรมคัมภีร์ กล่าวถึงสีขาวในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของความสะอาดบริสุทธิ์
ไว้หลายแห่ง อาทิ “ของทรงชำระข้าพระองค์ด้วยต้นฮิสสอพเพื่อข้าพระองค์จะได้สะอาด
ชำระข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้ขาวยิ่งกว่าหิมะ” (“เพลงสดุดี” 51 : 7)

เมื่อพระคริสต์เสด็จสู่สวรรค์ทรงฉลองพระองค์ที่มี “สีขาวกระจ่างดังแสงสว่าง” (“แมทธิว” 17 : 2)
นักบุญแมทธิวกล่าวถึงเทวทูตผู้มาผลักก้อนหินที่ใช้ปิดปากอุโมงค์เก็บพระศพพระคริสต์ไ ว้ว่า
“ลักษณะของเทวทูตราวกับแสงฟ้าแลบส่วนเครื่องแต่งกายก็ขาวราวหิมะ” (“แมทธิว” 28 : 3)
สีขาวเป็นสีฉลองพระองค์ของพระคริสต์ภายหลังที่ทรงฟื้นคืนพระชนม์

นอกจากนี้ยังใช้เป็นสีเสื้อผ้าของนางมารีย์ในรูปที่แสดงถึงความคิดอันพิสุทธิ์เกี่ยวกับตัวเธอ
เป็นสีเสื้อผ้าของเธอ ในรูปการถวายตัว และรูปที่แสดงเหตุการณ์ในชีวิตของเธอก่อนที่เทวทูตจะมาแจ้งข่าวประเสริฐ

บรรดาสาว พรหมจารีย์ของเทวีเวสตา (Vestal virgins) ในคติของชาวโรมันสวมเสื้อผ้าสีขาวเป็นสัญลักษณ์
ของความบริสุทธิ์และความไร้เดียงสา คตินิยมนี้รับมาใช้ต่อกับเสื้อผ้าเจ้าสาว
เสื้อผ้าของผู้ที่ได้รับศีลมหาสนิทเป็นครั้งแรก และเสื้อผ้าของผู้รับศีลแบพติสม์
สีขาวเป็นสีที่ใช้ในการทำพิธีในโบสถ์ระหว่างเทศกาลคริสต์มาส อีสเตอร์ และเทศกาลรำลึกถึงวันเสด็จสู่สวรรค์
ของพระคริสต์เพราะบาดหลวงในยุคแรก ๆ สวมเสื้อผ้าสีขาว และเนื่องจากถือกันว่าสีขาวเป็นสีของแสงสว่าง
บางครั้งจึงมีการใช้สีเงินแทน

สีเหลือง (Yellow) เป็นสัญลักษณ์ของสองสิ่งตรงข้ามกันแล้วแต่ว่าจะใช้อย่างไร
สีเหลืองทองเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์และพระผู้เป็นเจ้า

ภาพเขียนยุคเรอเนสซองส์หลายรูปใช้สีเหลืองทองเป็นสีพื้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ของ
สิงที่ปรากฏในภาพนั้น รูปนักบุญโจเซฟและนักบุญปีเตอร์บางครั้งอยู่ในเสื้อผ้าสีเหลือง
นักบุญปีเตอร์สวมเสื้อคลุมสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของสัจธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเผยให้มนุษย์รู้

ในทางตรงกันข้ามบางครั้งสีเหลืองใช้เป็นสัญลักษณ์ของไฟนรก ความเสื่อมทราม ความริษยา
ความทรยศและความหลอกลวง ด้วยเหตุนี้จูดาส์ผู้ทรยศจึงมักสวมเสื้อผ้าสีเหลืองมอ ๆ
ในยุคกลางพวกนอกรีตถูกบังคับให้สวมเสื้อสีเหลือง และเนื่องจากไม้กางเขนสีเหลืองใช้บอกเขตโรคระบาด
จึงเกิดคตินิยมในการใช้สีเหลืองเป็น สัญลักษณ์ของโรคระบาดด้วย


Credit :: รวมบทความ
                Newmana

Tags: christ

Archives

Favourites