นักบุญ

posted on 07 Dec 2008 22:23 by deism-group

ในพระธรรมเก่านั้น คำว่า "นักบุญ"
หมายถึงบุคคลที่พระเจ้าทรงเลือกสรรที่จะประทานความศักดิ์สิทธิ์ให้

พอมาในสมัยพระธรรมใหม่ "นักบุญ" หมายถึงคริสตชนทุก ๆ คน
(เพราะเชื่อว่าพระคริสตเจ้าได้เกิดมาเพื่อช่วยให้มนุษย์ได้กลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์)

ต่อมาใน 6 ศตวรรษแรก ๆ ของพระศาสนจักรนั้น คำ ๆ นี้กลับกลายเป็นตำแหน่งอย่างหนึ่ง
สำหรับเรียกผู้ที่ได้พลีชีพเพื่อยืนยันความเชื่อของตน สาเหตุก็เพราะว่าในสมัยนั้นคริสตศาสนา
ยังถูกเบียดเบียนและข่มเหงอยู่มาก
 บรรดาคริสตชนหลายต่อหลายคนได้ถูกจับไปประหารชีวิต
เพราะเป็นคริสตชนหรือไม่ยอมทิ้งศาสนา
 

บางคนถูกตรึงกางเขน  ถูกเผาทั้งเป็น  ถูกต้มในกะทะน้ำมันเดือด ๆ หรือถูกปล่อยให้สิงโตกิน
ในสนามกีฬากลางแจ้งของชาวโรมันที่เรียกว่า "โคลีเซียม"  และอีกมากมายหลายวิธี
 
ในสมัยนั้นเมื่อมีคนใดคนหนึ่งตายเพื่อยืนยันความเชื่อแล้ว พวกคริสตชนจะพยายามเก็บศพนั้นไว้อย่างดี
บางทีก็ต้องนำไปฝังในที่ลับ เช่น กาตากอม หรืออุโมงค์ใต้ดิน

ทั้งนี้เพื่อไม่ให้คนที่กำลังเบียดเบียนมาทำลายหรือลบหลู่ดูหมิ่นนั่นเอง
 ต่อมาเมื่อคริสตศาสนาได้รับการยอมรับ
และกลายเป็นศาสนาประจำชาติโรมัน การเบียดเบียนจึงลดลง

คราวนี้คนที่จะพลีชีพเพื่อศาสนาก็มีจำนวนลดน้อยถอยตามไปด้วย จึงมีคนคิดว่าการเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์
หรือนักบุญนั้น ไม่จำเป็นว่าจะต้องตายเพื่อศาสนาเสมอไป แต่ชีวิตที่แสดงออกถึงความเชื่อ
และดำเนินไปตามพระบัญญัติด้วยการปฏิบัติคุณงามความดีต่างๆ
 ก็น่าจะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือนักบุญได้ด้วย

             ตั้งแต่นั้นมาการเคารพนับถือผู้ศักดิ์สิทธิ์จึงเริ่มขยับขยายออกไปยังคริสตชนอื่น ๆ
ที่เจริญชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์ ยึดมั่นในพ ระธรรมคำสอนและปฏิบัติคุณงามความดีอย่างเคร่งครัด
และซื่อสัตย์เพราะเห็นแก่พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ซึ่งก็มีมากมายหลายคน
 

และแต่ละคนต่างก็มีความดีความเด่นแตกต่างกันไป บางคนเด่นในการบำเพ็ญพรต
บำเพ็ญตบะ บางคนเด่นในการเผยแผ่พระศาสนา บางคนเด่นในด้านการมีความรอบรู้
ในพระสัจธรรมหรือเป็นนักปราชญ์ และบางคนก็เด่นในด้านมีเมตตาจิต
อุทิศตนรับใช้เพื่อนมนุษย์ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็ได้รับยกย่องว่าเป็น "ธรรมสักขี" (
Confessors)

 

สามารถเข้าค้นหานามนักบุญได้ ที่นี่ ค่ะ

 

Credit :: สังฆมลฑณกรุงเทพ

Tags: christ

Archives

Favourites