ความหมายของกางเขน

posted on 07 Dec 2008 17:24 by deism-group

กางเขน ( The Cross )


          กางเขนซึ่งพระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อความรอดของเรานั้น
ยังคงเป็นเครื่องหมายของการถวายบูชาพระองค์เองอย่างสิ้นเชิงอยู่
ที่มา : สัญลักษณ์ในศาสนาคาทอลิก แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ           ในการรวมเอาแกนตั้งและแกนนอนซึ่งบรรจุสัญลักษณ์ทั้งครบของจุดสำคัญ
เป็นหลักนั้น กางเขนได้เข้ามามีบทบาทในทุกวัฒนธรรมและทุกศาสนา
จุดรวมของสองแกนนี้ถือว่าเป็นจุดนัดพบ จุดรวมและ จุดสังเคราะห์
ในอีกแง่หนึ่งกางเขนเตือนสติถึงการทรมาน การรับทุกข์และการเผชิญหน้ากัน
 

          กางเขนของพระคริสต์รวมเอาสัญลักษณ์ทั้งสองนี้ไว้ด้วยกัน
เนื่องจากในด้านหนึ่งเป็นพระแท่นของการบูชาถวายซึ่งจะต้องทำให้มนุษยชาติคืนดีกัน
และนำตัว
เข้าไปใกล้พระเจ้ายิ่งขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่งเป็นเครื่องมือประหารพระเยซูจนสิ้นพระชนม์
ไม่ต้องสงสัยว่ากางเขนเป็นสัญลักษณ์ของคริสตศาสนา

บัดนี้เราต้อง
พยายามทำความเข้าใจกับความหมายที่แท้จริงของกางเขน

           พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้ด้วยพันธกิจแห่งการไถ่กู้และไปที่ใด
"ทรงกระทำแต่ความดี" (ก จ.10:38) แต่ผู้นำฝ่ายศาสนาของประเทศชาติของพระองค์อิจฉาพระองค์ เพราะทรงประท้วงการที่พวกเขามีความคิดแคบๆพลังของการเทศนา

และขนาดของขบวนการของพระองค์ได้ทำให้พวกเขาต้องวางแผนกำจัดพระองค์

 

         ดูเหมือนว่าพวกเขาได้รับชัยชนะในช่วงปัสกา ปอนซีอัส ปีลาต ข้าหลวงโรมันแห่งแคว้นยูเดียจำยอมเพราะแรงกดดันของชาวยิวให้ตัดสินประหารพระองค์ด้วยข้อหา

หนัก เพราะพระองค์ทรงยืนยันถึงการเป็นพระบุตรของพระเจ้า

 

         แต่สำหรับคริสตชนการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูมิได้เป็นจุดจบ พระคริสต์ทรงกลับคืนชีพและทรงประทับ
เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระบิดา พระเยซูทรงทนกับการปฏิเสธของประชากร
ของพระองค์
เช่นเดียวกันกับโมเสสและเยเรมีย์
"ด้วยการแบกเอาความผิดของพวกเขาไว้" (อสย.53:11)
ทรงทำให้คำพยากรณ์ของประกาศกอิสยาห์สำเร็จไปและด้วยการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพ
"แม้ถูกทารุณและไม่ได้รับการยอมรับ แต่ก็มิได้ปริปากพูดเหมือนกับแกะที่ถูกนำไปโรงฆ่า" (อสย.53:7)

 

         ดังนั้นกางเขนจึงเป็นศูนย์กลางของโลกคริสตชน ภาษิตของคณะการ์ทูเซียนจึงมีว่า
"กางเขนตั้งมั่นบนโลกที่หมุนใบนี้" นี่จึงเป็นเหตุให้จักรวาลของเรานี้เต็มไปด้วยกางเขน
วัดส่วนใหญ่จะถูกสร้างในรูปกางเขนจั่วและที่นั่งของนักขับร้องทำห
น้าที่เป็นแกนตั้ง
ตัววัด
(ที่มีสองปีก)เป็นแกนนอน

         การที่ที่นั่งของ นักขับร้องมักจะเฉียงออกจากศูนย์กลางไปนิดหนึ่ง ก็ได้รับการตีความว่า
พระเศียรของพระคริสต์ที่ถูก
ตรึงเอนไปข้างหนึ่งเมื่อ "ทรงมอบวิญญาณของพระองค์"

         ภายในวัดกางเขนสิบสองอันของการอภิเษก(วัด)เป็นสัญลักษณ์ของ "อัครสาวกทั้งสิบสององค์
ของลูกแกะของ
พระเจ้า"(วว.21:14)

        
คริสตชนมักแขวนกางเขน บน คอและกางเขนที่หน้าอกเป็นเครื่องหมายพิเศษของนายชุมพา
หลุมฝังศพของคริสตชนนับตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาแล้ว
มักมีกางเขนตั้งอยู่

 

 

       เครื่องหมายกางเขนที่เราใช้ในการอวยพรเกี่ยวข้องกับธรรมล้ำลึกของพระตรีเอกภาพ
เข้ากับธรรมล้ำลึกแห่งการไถ่บาป เพราะว่าในขณะที่ทำเครื่องหมาย
กางเขนอยู่นั้น
เราก็ออกพระนามของพระบุคคลทั้งสาม

       "เดชะพระนามพระบิดา (ที่หน้าผาก) พระบุตร (ที่หน้าอก) และพระจิต (ที่บ่าซ้ายไปบ่าขวา) อาแมน"
การก้าวหน้าที่เป็นสัญลักษณ์นี้สรุปชีวิตไว้อย่าง
ครบถ้วนซึ่งได้รับแรงบันดาลจากความรักซึ่งพาไปจนถึงที่สุดซึ่งเกินเลยไปถึงการ

ทรมานและความตายของเราจนนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรกับพระคริสต์

 

Credit :: สังฆมลฑณกรุงเทพ

Tags: christ

Archives

Favourites